1. Εισαγωγή
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι η επίσημη πολιτική της εταιρίας μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που αποκτούμε από εσάς. Η παρούσα πολιτική εξηγεί με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο η εταιρίας μας, συλλέγει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί και πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους από την εταιρεία μας. Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα προστατεύει και θα διαφυλάσσει το απόρρητό σας κατά τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας.
2. Αποδοχή
Όταν αποστέλλετε ένα e-mail, χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας μας ή αποκτάτε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρίας μας, συναινείτε στη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των δικτυακών τόπων ή των προϊόντων της εταιρίας μας από εσάς συνιστά την αποδοχή σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Γενικούς Όρους Χρήσης.
3. Είδη συλλεγόμενων πληροφοριών
Η εταιρία μας μπορεί να συλλέγει διάφορες πληροφορίες κατά τη συνήθη πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα.
Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail, τη διεύθυνση IP σας, όλες σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, καθώς και του δικτυακού τόπου της εταιρίας μας από εσάς.
4. Βασικός σκοπός συλλογής πληροφοριών
Η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες κατά την πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προκειμένου: α) να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να σας παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες
β) να παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ και να λαμβάνει σχόλια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και
γ) να παρέχει πρόσβαση και περιεχόμενα ττου δικτυακού τόπου με βελτιωμένη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η εταιρία μας ενδέχεται να αδυνατεί να σας παρέχει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της ή να ικανοποιεί σε διαρκή βάση τις προσδοκίες σας από αυτή.
5. Με ποιον τρόπο η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες
Η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες με δύο βασικούς τρόπους: α) απευθείας από εσάς όταν:
• αγοράζετε ή αποκτάτε συνδρομή για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας
• επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε υποστήριξή ή να υποβάλετε μια ερώτηση αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
• υποβάλλετε τη διεύθυνση e-mail σας και άλλες πληροφορίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων μας
• επισκέπτεστε τους ενεργούς δικτυακούς τόπους ή τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας
6. Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρία μας μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για τον βασικό σκοπό για τις οποίες συνελέγησαν, όπως, εντελώς ενδεικτικά,
Η εταιρία μας θα εξετάζει το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντάς σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην επεξεργασία τους, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας (GDPR), εκτός εάν:
• αδυνατείτε να πείσετε την εταιρία μας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή
• η εταιρία μας έχει δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.
Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός σας θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης. Για λόγους ασφαλείας, η εταιρία μας δεν θα γνωστοποιεί ευαίσθητα στοιχεία ασφαλείας όπως, μεταξύ άλλων, ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.
α) Την παροχή υπηρεσιών ή/και προϊόντων, συναφείς εργασίες διαχείρισης, τη διεκπεραίωση παραγγελιών που κάνατε, το μάρκετινγκ και ειδοποιήσεις για αλλαγές στις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα μας και
β) οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ της και να γνωστοποιούνται σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα τρίτα μέρη που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι ή προμηθευτές μας αναφορικά με τους βασικούς σκοπούς της μεταξύ μας συνεργασίας.
Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για έναν σκοπό που σχετίζεται με τον βασικό σκοπό συλλογής πληροφοριών, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα ανέμενε εύλογα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο.
Όπου παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.
7. Γνωστοποίηση πληροφοριών
Οι πληροφορίες σας θα γνωστοποιούνται σε πρόσωπα εκτός της εταιρίας μας μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως αλλιώς σας ανακοινώνεται κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών. Η εταιρία μας μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όπου:
α) έχουμε εύλογες υποψίες ότι απειλείται η υγεία ή η ασφάλειά σας ή η υγεία ή η ασφάλεια του κοινού
β) έχουμε εύλογες υποψίες για συμμετοχή στο παρελθόν, στο παρόν ή ενδεχομένως στο μέλλον σε παράνομες δραστηριότητες και ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών σας είναι απαραίτητη συνιστώσα της έρευνάς μας ή της καταγγελίας του θέματος στις αρμόδιες αρχές·ή/και
γ) όπου η εν λόγω χρήση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο (παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο μιας κλήτευσης, ενός εντάλματος ή άλλη δικαστικής εντολής ή νομικής διαδικασίας).
8. Πηγές τρίτων μερών
Μόλις απομακρυνθείτε από τις ιστοσελίδες της εταιρίας μας, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει πλέον και η εταιρία μας αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.
9. Διασυνοριακή διαβίβαση, ασφάλεια και αποθήκευση
Αποκτώντας πρόσβαση σε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας μας , αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο μιας σύμβασης τη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών εντός μιας συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής, συμφωνείτε και συναινείτε στη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή/και δεδομένων. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιεί σε μελλοντικό χρόνο τρίτα μέρη, όπως τις υπηρεσίες cloud της Microsoft, για την αποθήκευση των e-mail, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων της και την Google για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης. Οι πάροχοι αυτοί είναι γενικότερα εγκατεστημένοι στην Αυστραλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή/και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί εύλογες, από εμπορικής σκοπιάς, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από τοίχο προστασίας και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη πρότυπα του κλάδου. Η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι ασφαλής και, επομένως, μεταδίδετε όλες τις πληροφορίες με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψει της μετάδοσής σας, η εταιρία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών στα συστήματά μας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης ή/και των στοιχείων λογαριασμού σας και προκειμένου να διασφαλίζετε ότι τα συστήματά σας είναι ενημερωμένα και εφαρμόζουν μέτρα κατά των ιών και άλλα μέτρα προστασίας.
10.Υπεύθυνοι επικοινωνίας, πρόσβαση και διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί ακριβείς, συναφείς και δέουσες πληροφορίες για τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μας ως εξής:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Αναστάσιος Πανάρετος
Η εταιρία μας θα εξετάζει το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντάς σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην επεξεργασία τους, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας (GDPR), εκτός εάν:
• αδυνατείτε να πείσετε την εταιρία μας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή
• η εταιρία μας έχει δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.
Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός σας θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης. Για λόγους ασφαλείας, η εταιρία μας δεν θα γνωστοποιεί ευαίσθητα στοιχεία ασφαλείας όπως, μεταξύ άλλων, ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.
11.Παράπονα
Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας ή τη συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.
12. Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται κατά καιρούς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα αναφέρονται στην πιο πάνω ανακοίνωση περί «τελευταίας τροποποίησης». Επισκεφθείτε ξανά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές. Συνεχίζοντας τη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις αυτής στο μέλλον.